BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA

I. YARIYIL

MAT101 MATEMATİK I 3+0+3
Kümeler, Ölçü sistemleri, Sayılar, Oran orantı, Aralıklar, Mutlak değer, Üslü çokluklar, Taban aritmetiği, Polinomlar, Çarpanlara ayırma, Rasyonel ifadeler, Bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler, İkinci derece denklemler, Fonksiyonların grafikleri, Trigonometrik fonksiyonlar, Logaritmik fonksiyonlar

KÖB103 OFİS YAZILIMLARI 3+1+3
Windows altında çalışan ofis programlarından word, excell ve power point hakkında bilgi. Word de doküman hazırlama ve düzenleme, excell de çalışma sayfası hazırlama, hücre işlemleri, formül girme, grafik çizme, veri süzme ve raporlama, Power point te sunu hazırlama, ofis içerisinde makro kullanımı

KÖB105 İŞLETİM SİSTEMLERİ I 2+1+2
Windows -Dos işletim sistemlerinin bilgisayara yüklenmesi, kullanımı ve komutları, karşılaşılabilecek sorunlar.

KÖB107 ALGORİTMA VE PROBLEM ÇÖZÜMLEME 3+0+3
Program geliştirme ve çözüm oluşturmanın prensipleri, akış diyagramları, kontrol yapıları, basit algoritma özellikleri, alt programlama ve modüler proramlama algoritmaları , dizi ve katar kavramları, sıralama ve arama algoritmaları, sezgisel algoritmalar ve dosyalama yapılarına ilişkin algoritmalar.

KÖB109 SAYISAL ELEKTRONİK 3+1+3
Basit R, L, C devreleri ve uygulamaları, akım, gerilim, direnç, endüktans kavramları, temel yarıiletken elemanları, sayı sistemleri, kodlama sistemleri, Boolean cebiri, Karnaugh şeması, temel mantık kapıları, kombinasyonel mantık sistemleri, mantık kapılarının evrensellik özellikleri, toplayıcılar, karşılaştırıcılar, multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder devreleri, flip-flop ve latch yapıları ve çeşitleri, asenkron ve senkron sayaç yapıları ve çalışma  prensipleri, register devreleri.

TDB101 TÜRK DİLİ I 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir

YDB101 YABANCI DİL I 3+1+3
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

AİB101 A.İ.İ.T.I 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

II. YARIYIL

KÖB102 PROGRAMLAMA DİLLERİ I 2+1+2
Ansi C programlama diline giriş, program yapısı, değişkenler, atamalar,döngüler, karar yapısı, diziler, dosyalama  işlemleri; sıralı erişimli dosyalar, rastgele erişimli dosyalar, index dosyalar, işaretçiler.

KÖB104 BILGISAYAR DONANIMI 2+1+2
Kullaniıan birimler, kartlar ve cihazların yapiıarı, çalışmaları ve kullanımları, bilgisayar sistemlerinin oluşturulması, montaj, bakım - onarım, programlar için gerekli donanım bilgileri.

MAT106 MATEMATİK II 3+0+3
Matrisler ve Determinatlar, Lineer denklemler ve uygulamaları, Limit, Süreklilik, Türev, Integral.

KÖB110 İŞLETİM SİSTEMLERİ II 2+1+2
Linux kurulumu, kullanımı, komutları ve uygulamaları, linux tabanlı çalışan programlama dilleri, web servisleri.

KÖB112 VERİ TABANI I 2+1+2
Access veritabanı ve SQL dilinin kullanımı, SQL dilinin diğer veri tabanları içerisinde kullanımı, SQL dilinin görsel yazılım dillerinin içerisinde kullanımı.

TDB101 TÜRK DİLİ II 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir

YDB101 YABANCI DİL II 3+1+3
Program YÖK tarafından belirlenmiştir

AİB101 A.İ.İ.T. II 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir

III. YARIYIL

KÖB203 VERİ TABANI II 2+1+2
Oracle veri tabanı sistemi, PL/SQL dilinin yapısı ve Oracle içerisinde kullanımı

KÖB205 WEB SAYFASI TASARIMI 2+1+2
Web tasamına giriş, HTML dilinin kullanımı javascript dilinin kullanımı, ASP dilinin kullanımı, ASP.NET platformunda web sayfası geliştirme ve ASO.NET e giriş.

KÖB207 PROGRAMLAMA DİLLERİ II 3+1+3
VB.NET programlama diline giriş, program yapısı, data tipleri, değişkenler, atamalar, döngüler, karar yapısı, prosedürler, fonksiyonlar, diziler, nesneye yönelik programlama, VB.NET ile MS access ve MS SQL server veritabanlarının entegrasyonu.

KÖB209 İSTATİSTİK VE OLASILIK 3+0+3
Verilerin yuvarlanması, bilimsel gösteriliş, anlamlı rakamlar, frekans dagılımları, verilerin merkez ölçüleri, standart sapma ve diger ölçüleri, momentler, simetri ve sivrilik ölçüleri, olasılık, en küçük kareler yöntemi, hipotezlerin testleri, basit regrasyon.

>KÖB211 MIKROISLEMCILER VE ASSEMBLY DILI 3+1+3
Mikroislemci çesitleri ve CPU yapısı, mikroişlemci BUS yapısı, bayraklar, mikrobilgisayar yapısı, hafiza adresleme yöntemleri, giriş çıkış birimleri ve adreslemeleri, zamanlama diagramları ve bu diyagramların analiz edilmesi, assembly diline giriş ve temel assembly dili komutları, komutların sınıflandırılması, assembly dilinde programlama teknikleri, sayaçlar ve zaman gecikmeleri, stack ve alt program işlemleri, kodların birbirine çevrilmeleri, kesme işlemleri, A/D ve D/A çeviriciler, seri giriş çıkış birimleri ve veri haberlesmesi.

KÖB217 GRAFIK VE ANIMASYON 1+2+2
Grafik apilery GDI+, resim formatları, animasyon mantığı, animasyon için kullanılan programlar.

PRJ 213 PROJE -I 0+2+1
Mesleki konularda öğrencilerin araştırma yaptırılarak sorun çözme, literatür araştırması, kaynak bulma, bütçe yönetimi, maliyet ve zamanlama gibi kavramların öğretilerek rapor yazma yeteneklerinin geliştirilmesi.

İYT215 İLETİŞİM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ 2+0+2
İletişim, iletişimin temel öğeleri,iletişim türleri, Davranış biçimleri, Zaman yönetimi, Liderlik, Takım çalışması, Sunuş Teknikleri, Genel rapor yazma teknikleri ve rapor hazırlama, Kişiler arası iletişimin önündeki engeller, Farklı toplumsal ortamlarda iletişim.

IV. YARIYIL

KÖB202 VERİ TABANI III 2+1+2
SQL server 2000 veritabanı sistemi, SQL dilinin SQL içerisinde kullanımı.

KÖB204 PROGRAMLAMA DİLLERİ III 3+1+3
C# programlama diline giriş, veri tipleri, döngüler, karar yapıları, diziler, yapılar, veritabanı işlemleri, nesne yönelimli programlama.

KÖB206 BİLGİSAYAR AĞLARI 2+0+2
Bilgi iletişimde seviyelerin protokol kavramı, ISO modeline giriş, Ağ teknolojileri , Güvenilirlik ve gecikme, Bilgi iletişiminin temelleri, Veri bağlantı seviyeleri ve bant protokolleri, İnternet ve uygulamaları.

KÖB208 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 1+2+2
"AUTO-CAD" Programı çizim komutları, düzenleme komutları, kısayol tuşları, katmanlar, komutlarla çizim yapılması, Verilecek çizimin AUTO-CAD'de yapılması.

KÖB210 SAYISAL ÇÖZÜMLEME 2+1+2
Nümerik analizin amacı, numerik hesaplarda doğruluk, sonlu farklar – temel tanımlar, lineer cebirsel denklemlerin çözümleri, Enterpolasyon, Sayısal Türev, Sayısal Integral, Lineer olmayan denklemler için sayısal çözüm yöntemlerine giriş, en küçük kareler yöntemi (eğri uydurulmasi).

PRJ214 PROJE-II 0+2+1
Mesleki konularda proje hazırlanması ve hazırlanan projenin sunumu ile öğrencilerin sunum yeteneklerinin geliştirilmesi.

KÖB216 GÖRSEL PROGRAMLAMA DİLLERİ 3+1+3
Delphi Ortamında Yazılım Geliştirmenin Kuralları, Bileşen Kütüphanesi ve Bileşenlerin Kullanımı, Profesyonel Programlama Teknikleri, İleri Düzey Veritabanı Kavramlar, Delphi Yazılımlarının Setup Haline Getirilmesi ve install Shield Programının Kullanımı.

    STAJ: 30 iş günüdür