BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ

I. YARIYIL

MAT101 MATEMATİK 3+0+3
Kümeler, ölçü sistemleri, Sayılar, Oran - Orantı, Aralİklar, Mutlak değer, üslü çokluklar, Taban aritmetiği, polinomlar, çarpanlara ayİrma, Rasyonel ifadeler, Bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler, Ikinci derece denklemler, Fonksiyonlarİn grafikleri, Trigonometrik fonksiyonlar, Logaritmik fonksiyonlar.

KBM103 ELEKTRONİK I 2+1+2
Direnç, bobin, kondansatör, çeşitli uygulama deneyleri, yarİ iletkenler, açİk devre PN eklemi , Diyot ve Zener Diyotlar ve uygulamalarİ.

KİM105 GENEL KİMYA 2+1+2
Kimyanin temel yasalarİ, Madde ve özellikleri, Kimyasal hesaplamalar, Mol kavramİ, Atomun yapİsİ ve atom çekirdeği, Bohr atom kuramİ, Periyodik sistem, Kimyasal bağlar, Gazlar, Kimyasal denge, Elektrolit çözeltiler, Asitler ve bazlar, Redoks reaksiyonlari, çökeltme reaksiyonlarİ, Suyun iyonlaşmasİ ve pH.

KBM107 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ 2+1+2
Ohm yasasİ, DA,RL ve DC devreleri, Zaman sabitleri, A.A devre analizi ve çözüm teknikleri, AA'da güç, Rezonans, Gözlü devre ve gözlü devrenin çevre akİmlarİ ve düğüm gerilimleri yöntemiyle çözümü, Diğer devre çözümleri: Süperpozisyon, Thevenin, Norton teoremi.

KBM109 GENEL FİZİK 2+0+2
ölçme, Birim Sistemleri, Elektrostatik, Elektro manyetik dalgalar, Manyetik alan, Işığın karekteristiği ve Dalga boylarİ, X ışınları, Ses ve dalga boyları, İş, Güç, Enerji, Momentum ve Impuls.

TDB101 TÜRK DİLİ I 2+0+2
Program YÖK tarafİndan belirlenmiştir.

YDB101 YABANCI DİL I 3+1+3
Program YÖK tarafİndan belirlenmiştir.

AİB101 A.İ.İ.T I 2+0+2
Program YÖK tarafİndan belirlenmiştir.

 ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNLOJİSİ KULLANIMI 2+1+2
Temel bilgisayar kavramlarİ, bilgisayar kulanİmİ (WINDOWS), kelime işlemci (Word), elektronik tablo (Excel), veri tabanİ kullanma, (Access), sunu (Power Point), bilgisayar ağlarİ kullanma, İnternet, e-mail, web sayfasİ tasarİmİ (HTML, Frontpage)

II. YARIYIL

KBM102 LOJİK DEVRE TEMELLERİ I 2+1+2
Sayİ sistemleri, Boole Cebri, Boole teoremleri, Boole fonksiyonlarİ, Lojik kapİlar ve devreleri, Karnaugh diyagramİ, Aritmetik devreler, Kod çeviriciler.

KBM104 ELEKTRONİK II 2+1+2
Diyot uygulamalarİ, Dogrultmaçlar, Kırpıcılar, Voltaj çoklayıcılar, Transistörler, çalİşma prensipleri, Ortak emiter, Ortak beyz, Ortak kollektörlü bağlanmİş transistörler ve polarilması, yük doğrusu ve çalışma noktasının yerinin belirlenmesi.

MAT106 MATEMATİK II 3+0+3
Matrisler ve Determinatlar, Lineer denklemler ve uygulamaları, Limit, Süreklilik, Türev, Integral.

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2+2+3
Temel kavramlar ve işletim sistemleri, bilgisayar ağları (ağ kavramı, ağ çeşitleri, bilgisayar ağlarının oluşturulması, internet, ağ işletim sistemleri), algoritma hazırlama (algoritma kavramı, akis diyagramları), veri yapıları, dosyalama sistemleri.

KBM110 ENDÜSTRİYEL ELEKTRiK ELEKTRONİK 2+1+2
Kumanda elemanları, Kumanda devreleri, Transformotörler, Kesintisiz güç kaynakları (UPS) , D.A ve A.A makine çeşitleri, Step motorlar, Tristör, Triyak, Diyak, NTC elemanları ve uygulama devreleri.

TDB102 TÜRK DİLİ II 2+0+2
Program YÖK tarafİndan belirlenmiştir.

YDB102 YABANCI DİL II 3+1+3
Program YÖK tarafİndan belirlenmiştir.

AİB102 A.İ.İ.-T II 2+0+2
Program YÖK tarafİndan belirlenmiştir.


III. YARIYIL

KBM201 LOJİK DEVRE TEMELLERİ II 2+1+2
Senkron Sayİcİlar, Asenkron sayİcİlar, Registerler, Hafİza devreleri, Senkron ve Asenkron devreler.

KBM203 ELEKTRONİK III 2+1+2
Transistörlerin yükselteç olarak kullanİlmasİ, A sİnİfİ, B sİnİfİ, C sİnİfİ yükselteçler, Alan etkili transistörler (UJT,FET, MOSFET'ler ve uygulamalarİ)

KBM205 ENSTRUMANTASYON BİLGİSİ 2+1+2
Pnömatik ve Hidrolik Tahrik sistemleri, Mekanik tahrik sistemleri, Sensörler ve Transdüserler ve ilgili deneyler.

KBM207 İş GÜVENLİğİ 2+0+2
İş kazalarİ, çevrede güvenliği tehdit edici unsurlar, iş yeri güvenliği, kişisel koruyucular ve kullanİmİ, kazalarda acil durum ve ilk yardİm , iş güvenliğinin hukuksal boyutu , radyasyondan korunma.

KBM209 FİZYOLOJİ 2+0+2
Tüm özellik ve fonksiyonlarİ ile hormonlar, Sinir sistemi , solunum sistemi, hareket sistemi, dolaşİm sistemi , sindirim sistemi, duyu organlarİ.

KBM211 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİSİ I 2+1+2
Biyomedikal teknolojisi ve insan vücudunun fiziksel sistemiyle ölçüm sistemine giriş, Topraklama ve güvenlik, Fizyolojik algilayİcİlar, Dönüştürücüler, Elektro kardiyografi, Elektroensefolagrafi, Elektromiyografi, Kan basİncİ ve Akis ölçümleri, Kardiyak ölçümleri.

PRJ213 PROJE -I 0+2+1
Mesleki konularda öğrencilerin araştİrma yaptİrİlarak sorun çözme, literatür arastİrmasİ, kaynak bulma, bütçe yönetimi, maliyet ve zamanlama gibi kavramlarİn öğretilerek rapor yazma yeteneklerinin geliştirilmesi.

İYT215 İLETİşİM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ 2+0+2
İletişim, İletişimin temel öğeleri, İletişim türleri, Davranİş biçimleri, Zaman yönetimi, Liderlik, Takİm çalİşmasİ, Sunuş Teknikleri, Genel rapor yazma teknikleri ve rapor hazİrlama, Kişiler arasİ iletişimin önündeki engeller, Farklİ toplumsal ortamlarda iletişim.

IV. YARIYIL

KBM202 MİKROİşLEMCİLER 3+1+3
Mikroişlemcilerin tanİmİ ve basit hardware terimleri, CPU iç yapİsİ, hafiza devreleri, Adresleme teknikleri, Zamanlama diyagramlarİ, Mikrobilgisayarlarİn BUS yapİlarİ, Bayraklarİn tanİtİlmasİ ve işlevleri, Assembly dili komutlarinin tanİtİmİ, basit assembly dili programlarİnİn oluşturulmasİ.

KBM204 ELEKTRONİK IV 2+1+2
Opamplar, osilatörler, işlemsel yükselteçler, modülasyon, demodülasyon devreleri, zamanlayİcİlar.

KBM206 HASTANE ORGANİZASYONU 2+0+2
Hastane ve sağlİk birimlerindeki temel yönetim kavramlarİ, Sağlİk ve Bakİm sistemleri, Hastane gelirleri ve hastaneye cihaz tedarik usulleri, Tibbi cihazlarİn satİnalma ve kabul işlemleri, Tibbi cihazlarİn bakİm ve onarİm kalibrasyonuna yönelik hizmetler, Standardizasyon ve toplam kalite yönetimi.

KBM208 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI 1+2+2
Elektronik Work Bench'in anlatİmİ,elektronik ve elektrik devrelerinde görülen konulara ait devrelerin simülasyonu.

KBM210 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİSİ II 3+1+3
Defibrilatör, Pacemaker, Hastabaşİ
monitörleri, Infizyon pompasİ, Diyaliz makinasi, Elektro mekanik yoğun bakİm cihazlarİ, Solunum sistemi cihazlarİ, Kan akİş hİzİölçüm düzenleri, sterilizasyon cihazlarİ, Kalp sesi ölçümleri,Ultrasonik ölçümler.

KBM212 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ 2+1+2
X-İşİnlarİ, X İşİnİ tüpü, Kolimatör ve gridler, Röntgen filmi - kaset-ranfansatör, Film banyo cihazİ ve solüsyonlarİ, Direkt röntgen cihazİ, Dijital röntgen, Mammografi, Bilgisayarlİ tomografi, Ultrasonografi ve renkli doopler ultrasonografi, Manyetik rezonans, Sintigrafi.

PRJ214 SUNUMLU PROJE -II 0+2+1
Mesleki konularda proje hazİrlanmasİ ve hazİrlanan projenin sunumu ile ögrencilerin sunum yeteneklerinin geliştirilmesi.

STAJ: 30 iş günü