KİMYA

I. YARIYIL

MAT101 MATEMATİK 3+0+3
Kümeler, Ölçü sistemleri, Sayılar, Oran orantı, Aralıklar, Mutlak değer, Üslü çokluklar, Taban aritmetiği, Polinomlar, Çarpanlara ayırma, Rasyonel ifadeler, Bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler, İkinci derece denklemler, Fonksiyonların grafikleri, Trigonometrik fonksiyonlar, Logaritmik fonksiyonlar

KÖK103 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ I 2+0+2
Ölçme, birim sistemleri, vektörler, kinematik, yeryüzünde hareket, atış hareketleri, eğik düzlem.

KÖK105 KİMYANIN TEMELLERİ I 4+2+5
Kimyanın temel yasaları, Madde ve özellikleri, Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal hesaplamalar, Mol kavramı, Atomun yapısı ve atom çekirdeği, Bohr atom kuramı, Periyodik sistem;atom modelleri, kuantum sayıları ve atom orbitalleri, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, Kimyasal bağlar,Gazlar, Kimyasal denge, Elektrolit çözeltiler, Asitler ve bazlar, Redoks Kimya Uygulamaları; Laboratuvar ile ilgili ön bilgiler, laboratuvarda kullanılan malzemeler, Ayırma, Saflaştırma Yöntemleri, Kristallendirme, verim hesabı, Distilasyon, Titrimetik yöntemler, indikatörler

ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2+1+2
Temel Bilgisayar kavramları, bilgisayar kullanımı (windows),kelime işlemci (word), elektronik tablo (excel), veri tabanı kullanma (access), sunu (power point), bilgi ağları kullanma, internet, e-mail, web sayfası tasarımı (HTML, frontpage)

KÖL109 TEKNİK RESİM 3+1+3
Teknik resim araç ve gereçleri, Geometrik şekil çizimleri, Teğet çizimleri, Ölçülendirme kuralları, Perspektifler, İzdüşüm ve Teknik resim , Standart 6 görünüşler, Kesit alma metotları ve toplu resimler.

TDB101 TÜRK DİLİ I 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

YDB101 YABANCI DİL I 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

AİB101 A.İ.İ.T I 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.


II. YARIYIL

KÖK102 KİMYANIN TEMELLERİ II 3+1+3
Çözeltilerin Özellikleri, Kimyasal Denge, Elektrolit Çözeltiler, Asitler ve Bazlar, Hidroliz, Redoks reaksiyonları, Suyun İyonlaşması, pH

KÖK104 ORGANİK KİMYA I 3+1+3
Organik Kimyaya giriş, Organik bileşikler ve yapıları; orbital teorisi,elektronik strüktür ve bağlar, Organik reaksiyonlar, Saflaştırma; kristalizasyon, süblimleşme, destilasyon, Hidrokarbonlar ve sınıflandırılması, Alkenler, Dienler, Alkinler, Halkalı alifatik hidrokarbonlar, Aromatik Hidrokarbonlar ve Arenler, Stereokimya

MAT106 MATEMATİK II 3+0+3
Matrisler ve Determinatlar, Lineer denklemler ve uygulamaları, Limit, Süreklilik, Türev, Integral.

KÖK108 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ II 1+1+1
Katı cisimlerin dengesi, Dinamik, İş, Güç,Enerji, İmpuls ve momentum.

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2+2+3)
Temel kavramlar ve işletim sistemleri, bilgisayar ağları (ağ kavramı, ağ çeşitleri, bilgisayar ağlarının oluşturulması, internet, ağ işletim sistemleri), algoritma hazırlama (algoritma kavramı, akış diyagramları), veri yapıları, dosyalama sistemleri.

TDB102 TÜRK DİLİ II 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

YDB102 YABANCI DİL II 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

AİB102 A.İ.İ.T II 2+0+2
Program YÖK tarafından belirlenmiştir.

III. YARIYIL

KÖL201 ENDÜSTRİYEL KİMYA I 3+0+3
Su teknolojisi, klor alkali endüstrileri, azot endüstrisi, kükürt ve sülfirik asit endüstrileri, çimento endüstrisi, çeşitli anorganik kimyasal madddelerin üretim teknolojileri ve kullanım alanları

KÖK203 ENSTRÜMENTAL ANALİZ I 2+1+2
Maddenin fiziksel özellikleri ve ışın, madde ışın etkileşmesi, ışının absorplanması ve absorpsiyon kanunları; Lambert-Beer Kanunu, Kolorimetri, Türbidimetri, Ultraviyole-Görünür Alan Spektroskopisi, Infrared Spektroskopisi

KÖK205 ORGANİK KİMYA II 3+1+3
Alkoller, eterler, fenoller, alkil halojenürler, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler, karboksilli asitlerin fonksiyonel türevleri, aminler, karbonhidratlar, amino asitler, peptidler ve proteinler, lipidler

KÖK207 FİZİKSEL KİMYA 3+0+3
Gazlar, Gazların Fiziksel Özellikleri, Hacim, Basınç, Sıcaklık, Kimyasal Kinetik, Kimyasal Termodinamik, Termodinamiğin birinci kanunu, Entalpi, Termokimya, Reaksiyon ısısı ve HESS kanunu, Termodinamiğin ikinci kanunu. Entropi, Termodinamiğin üçüncü kanunu, Mutlak Entropi, Kimyasal Denge, Le Chatelier Kuralı.

KÖK209 ANALİTİK KİMYA 2+1+2
Analiz hataları, Sulu çözelti kimyası, Kimyasal Dengeyi Etkileyen Etmenler, Çözünürlük, Asitler ve Bazlar, Gravimetrik analiz metotları, Titrimetrik analiz metodları, Nötralleşme Titrasyonları, Çöktürme titrasyonları, Yükseltgenme -İndirgenme titrasyonları. Suyun İyonlaşması, pH, pH İndikatorleri.

PRJ213 PROJE-I 0+2+1
Mesleki konularda öğrencilerin araştırma yaptırılarak sorun çözme, literatür arştırması, kaynak bulma, bütçe yönetimi, maliyet ve zamanlama giibi kavramların öğretilerek rapor yazma yeteneklerinin geliştirilmesi.

İYT215 İLETİŞİM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ 2+0+2
İletişim, İletişimin temel ögeleri, İletişim türleri, Davranış biçimleri, Zaman yönetimi, Liderlik, Takım çalışması, Sunuş Teknikleri, Genel rapor yazma teknikleri ve rapor hazırlama, Kişiler arası iletişimin önündeki engeller, Farklı toplumsal ortamlarda iletişim.

IV. YARIYIL

KÖK202 ENDÜSTRİYEL KİMYA II 3+0+3
Petrol rafinasyonu, petrokimyasal maddeler ve bunlara uygulanan kimyasal dönüşümler, polimer teknolojisi; plastik, sentetik elyaf ve lastik endüstrileri, yağ, sabun, deterjan ve boya endüstrileri, kağıt endüstrisi, şeker endüstrisi

KÖK204 ENSTRUMENTAL ANALİZ II
Alev fotometresi, Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi, Gaz Kromotografisi, Refraktometri, Polarografi, Potansiyometrik Analiz, Termal Analiz

KÖK 206 ÇEVRE KİMYASI
Ekoloji, çevre kirliliği, hava kirleticilerin kontrolü, su kaynakları ve su kirlenmesi, atık su kontrolü ve arıtma sistemleri su temini yöntemleri, katı atıklar ve kontrolü, gürültü kirliliği ve kontrolü, radyoaktif kirlenme, toprak kaybı kirliliği, çevre yönetim sistemleri

KÖL212 KALİTE SİSTEMLERİ 2+0+2
ISO 9000 Kalite Standartları, İstatistiksel Proses Kontrol ve temel istatistik bilgileri, Toplam Kalite Yönetimi İstatistiksel Proses Kontrol, Problem Çözme ve Belirleme Teknikleri (yedi araç), Toplam Verimli Bakım (TPM)

ÇİG210 ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ 2+0+2
ISO 14001 VE OHSAS 18001 Standartları, Atık yönetimi, Ergonomi, İş güvenliği mevzuatı

KÖK212 İŞLETME YÖNETİMİ 2+0+2
İşletmenin tanımı, işletmenin kuruluş amaçları, işletmenin kuruluş şekilleri, işletmelerin sınıflandırılması, türleri, kapasiteleri, işletmelerarası işbirliği şekilleri, işletmecilikte geçerli olan ilkeler

PRJ214 PROJE-II 0+2+1
Mesleki konularda proje hazırlanması ve hazırlanan projenin sunumu ile öğrencilerin sunum yeteneklerinin geliştirilmesi.

KÖK 216 BİYOKİMYA 2+1+2
Biyomoleküller ve hücre yapısı, proteinler, enzimler ve enzim kinetiği, karbonhidratlar, lipidler, nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları, vitaminler, hormonlar, su ve mineraller

STAJ: 30 iş günü